Dla inwestorów

Zobacz aktualne materiały informacyjne związane z funkcjonowaniem MLP Group, bieżące raporty, prezentacje i inne.
Raporty

Raporty bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 5/2024 - 21.02.2024

Prognoza kształtowania się zobowiązań finansowych

Szczegóły

W związku podjęciem decyzji o skierowaniu do inwestorów instytucjonalnych oferty nabycia obligacji MLP Group S.A. i zawarciem w dokumencie propozycji nabycia obligacji (na postawie przepisu art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach) prognozy kształtowania się tych zobowiązań odpowiednio na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz 6 marca 2025 roku, Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”, „Emitent”), w wykonaniu obowiązku nałożonego w art. 17 MAR, przekazuje informację dotyczącą prognozy kształtowania się tychże zobowiązań finansowych Spółki w trybie raportu bieżącego.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych znajdują się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Pliki do pobrania
RB 5 2024 (zip)
Raport bieżący nr 4/2024 - 21.02.2024

Powzięcie uchwały przez Zarząd MLP Group S.A. w sprawie emisji obligacji serii G

Szczegóły

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w dniu 21 lutego 2024 roku Zarząd Spółki powziął uchwałę o emisji przez Spółkę, w ramach oferty publicznej kierowanej do inwestorów kwalifikowanych, do 41.000 sztuk obligacji na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 1.000 EUR każda i łącznej wartości nominalnej do 41.000.000 EUR („Obligacje”).

Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 6 marca 2024 roku po cenie emisyjnej 1.000 EUR za jedną Obligację.

Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki EURIBOR dla 3-miesięcznych depozytów bankowych w EUR powiększonej o marżę.

Obligacje zostaną wyemitowane jako niezabezpieczone.

Cel emisji Obligacji nie został określony.

Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 4 grudnia 2026 roku.

Spółka będzie ubiegać się o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

 

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Raport bieżący nr 3/2024 - 13.02.2024

Zmiana programu emisji obligacji i zawarcie aneksu do umowy emisyjnej dotyczącej ustanowienia programu emisji obligacji

Szczegóły

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 23 stycznia 2024 roku, Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że na podstawie przyjętej uchwały nr 1/02/2024 w sprawie zmiany programu emisji obligacji i podjęcia przez Spółkę niezbędnych czynności związanych ze zmianą programu, w dniu 13 lutego 2024 roku Spółka zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, jako organizatorem, agentem kalkulacyjnym, agentem technicznym, agentem emisji i dealerem aneks („Aneks”) do umowy emisyjnej z dnia 23 września 2022 r. dotyczącej ustanowienia programu emisji obligacji („Program”). Na podstawie Aneksu Spółka wprowadziła do Programu niezbędne zmiany wynikające m.in. z wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2023 r., poz. 1723).

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne

Raporty okresowe - 16.11.2023

Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku

Szczegóły

Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku

Raporty okresowe - 23.08.2023

Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 roku

Szczegóły
Pliki do pobrania
MLP_Group_1H_2023 (zip)
Raporty okresowe - 18.05.2023

Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2023 roku

Szczegóły

Grupa Kapitałowa MLP Group S.A. – Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2023 roku

Notowania Image

Akcje MLPG na GPW

Notowania

Aktualna wartość akcji

0,00 PLN

zobacz więcej

Kalendarz inwestora

18.05.2022

Publikacja raportu za Q1 2022

23.08.2022

Publikacja raportu za H1 2022

23.08.2022

Publikacja raportu za Q2 2022

16.11.2022

Publikacja raportu za Q3 2022

Finanse

Kluczowe dane finansowe

1 743 348  m2

W procesie inwestycyjnym

2.498 MLD PLN

Wartość aktywów netto

279.1  MLN PLN

Skonsolidowana sprzedaż

422.4 MLN PLN

Zysk netto

*Dane na 31 grudnia 2022 r.

Materiały informacyjne

Prezentacje

Prezentacja – podsumowanie wyników finansowych za 2022

  Skład akcjonariatu

  udział w kapitale zakładowym zapewniający taką samą liczbę głosów na WZA

  Akcjonariat

  Struktura akcjonariatu

  Akcjonariat

  Struktura akcjonariatu

  Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Cajamarca Holland B.V. posiadająca 10 242 726 akcji, stanowiące 42,69% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 42,69% ogólnej liczby i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

  WALNE ZGROMADZENIA

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  11.04.2022

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  Szczegóły

  Data zwołania: 11.04.2022 r.
  Data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 16.05.2022 r.

  Kontakt

  Kontakt do działu relacji inwestorskich

  Agencja Tauber Promotion Mariusz Skowronek

  Tel: 22 833 35 02, 0 698 612 866
  Email: mskowronek@tauber.com.pl

  MLP Group ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków

  Tel: 22 738 30 10, 738 30 11
  Email: info@mlpgroup.com, ir@mlpgroup.com

  Przydatne strony: