Dla inwestorów

Zobacz aktualne materiały informacyjne związane z funkcjonowaniem MLP Group, bieżące raporty, prezentacje i inne.
Raporty

Raporty bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 15/2024 - 17.06.2024

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie

Szczegóły

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 17 czerwca 2024 roku, dysponowali 17.430.459 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Spółki dzielący się na 23.994.982 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 72,64 %.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 17 czerwca 2024 roku byli:
1. CAJAMARCA HOLLAND B.V. z siedzibą w Delft, Królestwo Niderlandów, posiadająca 10.242.726 głosów, co stanowiło 58,76 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu, oraz 42,69 % ogólnej liczby głosów,
2. THE ISRAEL LAND DEVELOPMENT COMPANY LTD z siedzibą w Bnei-Brak, Izrael, posiadająca 3.016.229 głosów, co stanowiło 17,30 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu, oraz 12,57 % ogólnej liczby głosów,
3. Allianz OFE z siedzibą w Warszawie, posiadający 1.713.181 głosów, co stanowiło 9,83 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu, oraz 7,14 % ogólnej liczby głosów.
4. Generali OFE z siedzibą w Warszawie, posiadający 1.591.360 głosów, co stanowiło 9,13 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu, oraz 6,63 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

RAPORT BIEŻĄCY 14/2024 - 17.06.2024

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie w dniu 17 czerwca 2024 roku.

Szczegóły

Zarząd MLP Group S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Pruszkowie podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 czerwca 2024 roku.

Treść uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Raport bieżący nr 13/2024 - 21.05.2024

Ogłoszenie Zarządu MLP Group S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Szczegóły

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11.1 i art. 14 Statutu Spółki, informuje o zwołaniu na dzień 17 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki w Pruszkowie, w budynku A3 przy ul. 3-go Maja 8. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MLP Group S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raporty okresowe - 20.05.2024

Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2024 roku

Notowania Image

Akcje MLPG na GPW

Notowania

Aktualna wartość akcji

0,00 PLN

zobacz więcej

Kalendarz inwestora

18.05.2022

Publikacja raportu za Q1 2022

23.08.2022

Publikacja raportu za H1 2022

23.08.2022

Publikacja raportu za Q2 2022

16.11.2022

Publikacja raportu za Q3 2022

Finanse

Kluczowe dane finansowe

1 743 348  m2

W procesie inwestycyjnym

2.498 MLD PLN

Wartość aktywów netto

279.1  MLN PLN

Skonsolidowana sprzedaż

422.4 MLN PLN

Zysk netto

*Dane na 31 grudnia 2022 r.

Materiały informacyjne

Prezentacje

Prezentacja – podsumowanie wyników finansowych za 2022

  Skład akcjonariatu

  udział w kapitale zakładowym zapewniający taką samą liczbę głosów na WZA

  Akcjonariat

  Struktura akcjonariatu

  Akcjonariat

  Struktura akcjonariatu

  Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Cajamarca Holland B.V. posiadająca 10 242 726 akcji, stanowiące 42,69% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 42,69% ogólnej liczby i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

  WALNE ZGROMADZENIA

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  11.04.2022

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  Szczegóły

  Data zwołania: 11.04.2022 r.
  Data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 16.05.2022 r.

  Kontakt

  Kontakt do działu relacji inwestorskich

  Agencja Tauber Promotion Mariusz Skowronek

  Tel: 22 833 35 02, 0 698 612 866
  Email: mskowronek@tauber.com.pl

  MLP Group ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków

  Tel: 22 738 30 10, 738 30 11
  Email: info@mlpgroup.com, ir@mlpgroup.com

  Przydatne strony: