Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wobec faktu, iż korzystanie z usług, kontakt lub współpraca z MLP Group S.A. lub spółkami z Grupy Kapitałowej MLP Group S.A., może się łączyć z przetwarzaniem Państwa danych osobowych („Dane Osobowe”) prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy Państwa, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
2. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania przepisów prawa, w tym RODO i najlepszymi dobrymi praktykami zarządzania bezpieczeństwem informacji.
3. Dane Osobowe będą przetwarzane przez MLP w następujących celach:
• podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z MLP (lub spółkami z Grupy Kapitałowej MLP Group S.A.) oraz realizacji takiej zawartej już umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust 1 lit a RODO);
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MLP jako spółce publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej nie zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• administracji wewnętrznej MLP, w tym utrzymania infrastruktury IT, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizacji wybranych celów przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 powyżej Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów w grupy kapitałowej MLP Group S.A. oraz innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, jak również do podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz MLP.
6. W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z MLP, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
8. W związku z przetwarzaniem przez MLP Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
b) ich sprostowania (art. 16 RODO),
c) usunięcia danych (art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
e) przenoszenia danych (art. 20 RODO)
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21RODO).
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
11. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: dane.osobowe@mlpgroup.com  lub gdpr@mlpgroup.com