Finanse

MLP Group osiągnęło 4,4 mld PLN aktywów
Featured image

MLP Group utrzymuje bardzo dobrą sytuację finansową oraz bezpieczną strukturę kapitałową, umożliwiającą realizację długoterminowych celów strategicznych. Potwierdzają to opublikowane wyniki za 2022 rok. Grupa powiększyła wartość aktywów netto (NAV) o 37% do poziomu blisko 2,5 mld PLN (532,6 mln EUR). Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 31% do ponad 4,4 mld PLN (945 mln EUR). Skonsolidowane przychody poprawiły się w ujęciu r./r. o 39% i wyniosły 279,1 mln PLN (59,5 mln EUR). To efekt zarówno zwiększenia wynajmowanej powierzchni oraz wyższych stawek czynszów. Czynsz z najmu z nieruchomości inwestycyjnych zwiększył się o 31% do 152,9 mln PLN. Grupa poprawiła jednocześnie wynik EBITDA (bez aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych) o 47% do 135,1 mln PLN (28,8 mln EUR). MLP Group w ub.r. wypracowało 422,4 mln PLN (90,1 mln EUR) zysku netto.

MLP Group rozwija działalność na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Grupa prowadzi obecnie 21 parków logistycznych. Strategicznym celem pozostaje poszerzanie oferty magazynowej w ramach rozwoju budynków typu Big Box oraz projektów logistyki miejskiej.

MLP Group w 2022 roku zawarło umowy najmu obejmujące 235 tys. mkw. powierzchni. Oddane do użytkowanie zostały projekty o łącznej powierzchni 226 tys. mkw., które zlokalizowane były głównie w Polsce i Niemczech. Na koniec minionego roku Grupa dysponowała łącznie 1 mln mkw. wybudowanej powierzchni. W trakcie budowy i w przygotowaniu było kolejnych 119 tys. mkw. Potencjał zabudowy na posiadanych gruntach zbliża się już do 1,8 mln mkw. Grupa posiada jednocześnie umowy rezerwacyjne na zakup ok. 200 hektarów gruntów, co pozwoli wybudować kolejne ok. 1 mln mkw. powierzchni.

Grupa zamierza nadal dynamicznie rozwijać w Niemczech. Planuje ekspansję w nowych kluczowych lokalizacjach, ale także poszerzenie oferty w Zagłębiu Ruhry oraz Brandenburgii i Hesji. Zakłada również umocnienie pozycji na rynku austriackim. Wkrótce Grupa chce być obecna także w krajach Beneluksu. Bardzo ważny pozostaje także rynek polski, gdzie MLP Group będzie konsekwentnie zwiększać ofertę w kluczowych regionach logistycznych. W 2023 r. nakłady inwestycyjne (CAPEX) zgodnie z założeniami strategicznymi sięgną około 215 mln euro, z czego około 30% zostanie przeznaczone na zakup działek. W bieżącym roku planowane jest zwiększenie poziomu komercjalizacji o około 20%.

Podstawowe wskaźniki finansowe (2022)

151.4 %

Rentowność sprzedaży

zysk netto/przychody ze sprzedaży

1.52 

Wskaźnik płynności bieżącej

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

50.1 %

Wskaźnik kapitałowy

kapitały własne razem/aktywa ogółem

8.5 %

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

zysk netto/aktywa ogółem

134.4 %

Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

zysk netto/skorygowany kapitał własny

Podstawowe dane finansowe

     MLP Group podstawowe dane finansowe (mln zł)
 W mln złotych 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Przychody 279,1 200,6 190,7 140,0 141,5 103,8
Wynik z aktualizacji
nieruchomości inwestycyjnych
455,1 540,3 213,3 120,8 88,7 8,6
Koszt sprzedaży i ogólnego zarządu -136,6 (108,3) (108,1) (77,7) (78,9) (56)
Wynik operacyjny 590,2 632,3 297,8 180,0 151,1 55,2
Wynik netto 422,4 480,5 170,4 129,4 92,4 47,3
Aktywa razem 4990,1 3786 2683 2074 1663 1358,4
Zobowiązania długoterminowe 2219,9 1722,4 1374,7 971,1 762,4 569,2
Zobowiązania krótkoterminowe 272,2 238,7 96,4 164,4 85,6 62,5
Kapitał własny 2497,9 1824,5 1211,7 938,6 815,4 726,7
Kapitał zakładowy 6,0 5,3 4,9 4,5 4,5 4,5
Liczba akcji (szt.) 23 994 982 21 373 639 19 720 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda (zł/akcje)
 0 0
 0 0,22 0 0

Dane finansowe do pobrania: