Finanse

MLP Group zanotowało 29% wzrost przychodów, rok 2024 będzie czasem „żniw”
Featured image

MLP Group wypracowało w 2023 r. doskonałe wyniki zarówno pod względem operacyjnym, jak i finansowym, dzięki bardzo dobrym rezultatom w zakresie wynajmu powierzchni magazynowych na wszystkich obsługiwanych rynkach. Grupa tworzy najszybciej rozwijającą się platformę logistyczną w Europie, łączącą ostrożne kryteria doboru najemców z dynamicznym wzrostem.

W minionym roku skonsolidowane przychody poprawiły się w ujęciu r./r. o 29% i wyniosły 360,8 mln PLN. Wpłynęło na to zarówno zwiększenie wynajmowanej powierzchni oraz wzrost stawek czynszów. Czynsz z najmu z nieruchomości inwestycyjnych zwiększył się o 31,4% do 200,9 mln PLN. Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 2% do ponad 4,5 mld PLN (1,04 mld EUR). Grupa poprawiła jednocześnie wynik EBITDA (bez aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych) o 32% do 178,7 mln PLN (39,5 mln EUR). Utrzymana została bardzo dobra sytuacja finansowa oraz bezpieczna struktura kapitałowa, umożliwiająca realizację długoterminowych celów strategicznych.

MLP Group rozwija działalność na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Prowadzi obecnie 23 parki logistyczne. Strategicznym celem pozostaje poszerzanie oferty magazynowej w ramach rozwoju budynków typu big-box oraz projektów logistyki miejskiej.

MLP Group w 2023 roku zawarło umowy najmu na około 276 tys. mkw. powierzchni (w tym wiążące listy intencyjne na 13,3 tys. mkw.). Oddane do użytkowanie zostały projekty o łącznej powierzchni 106 tys. mkw., które zlokalizowane były w Polsce. Na koniec minionego roku Grupa dysponowała łącznie blisko 1,1 mln mkw. wybudowanej powierzchni, przy 95% poziomie wynajęcia wszystkich aktywów. Baza najemców jest mocno zdywersyfikowana. Liczy obecnie około 200 podmiotów, wśród których są największe i najbardziej renomowane firmy o wysokich ratingach kredytowych. Dziesięciu największych najemców MLP Group odpowiada za 36% rocznych przychodów z najmu. Na koniec minionego roku w trakcie budowy pozostawało 182 tys. mkw. powierzchni. Potencjał zabudowy na posiadanych gruntach zbliża się już do 1,9 mln mkw. Grupa posiada jednocześnie umowy rezerwacyjne na zakup ok. 200 hektarów gruntów, co pozwoli wybudować kolejne ok. 800 tys mkw. powierzchni. W 2023 roku odnotowany został znaczny wzrost czynszów w ujęciu like-for-like, o 7,7% w ciągu roku.

MLP Group w 2024 roku zamierza ponieść nakłady inwestycyjne (CAPEX) rzędu ok. 190 mln EUR, z czego blisko 25% przeznaczy na zakup działek. W tym okresie Grupa planuje wynająć 200-300 tys. mkw. nowej powierzchni magazynowej. Zamierza nadal dynamicznie rozwijać na rynku niemieckim, co jest kluczowym elementem strategii. Planuje wzmocnienie i rozszerzenie działalności w regionach, w których jest już obecna, czyli w Zagłębiu Ruhry, Hesji i Brandenburgii.

Główne wyzwania w 2024 r. będą wiązać się z rozpoczęciem inwestycji typu big-box (o powierzchni ok. 200 tys. mkw.) na posiadanych działkach m.in. we Wrocławiu, Łodzi, Zgorzelcu, Poznaniu, Pruszkowie oraz Idstein.

W bieżącym roku i kolejnych latach MLP Group będzie się również koncentrować na projektach z zakresu logistyki miejskiej (MLP Business Park), które charakteryzują się wysokim potencjałem wzrostu, rentowności i odporności na dekoniunkturę gospodarczą. Celem jest zrównanie wartości projektów logistyki miejskiej z wartością obiektów typu big-box do 2028 roku. W zakresie logistyki miejskiej w przygotowaniu lub realizacji są obecnie projekty w Poznaniu, Łodzi, Wiedniu oraz Schalke, które dostarczą łącznie około 165 tys. mkw. powierzchni.

Podstawowe wskaźniki finansowe (2023)

-14.4 %

Rentowność sprzedaży

zysk netto/przychody ze sprzedaży

1.23 

Wskaźnik płynności bieżącej

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

47.1 %

Wskaźnik kapitałowy

kapitały własne razem/aktywa ogółem

-1.0 %

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

zysk netto/aktywa ogółem

-10.6 %

Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

zysk netto/skorygowany kapitał własny

Podstawowe dane finansowe

     MLP Group podstawowe dane finansowe (mln zł)
 W mln złotych 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Przychody 360,8
279,1 200,6 190,7 140,0 141,5 103,8
Wynik z aktualizacji
nieruchomości inwestycyjnych
-257,7
455,1 540,3 213,3 120,8 88,7 8,6
Koszt sprzedaży i ogólnego zarządu -171,5
-136,6 -108,3 -108,1 -77,7 -78,9 -56,0
Wynik operacyjny -79,7
590,2 632,3 297,8 180,0 151,1 55,2
Wynik netto -52,1
422,4 480,5 170,4 129,4 92,4 47,3
Aktywa razem 5089,6
4990,1 3786 2683 2074 1663 1358,4
Zobowiązania długoterminowe 2351,7
2219,9 1722,4 1374,7 971,1 762,4 569,2
Zobowiązania krótkoterminowe 342,3
272,2 238,7 96,4 164,4 85,6 62,5
Kapitał własny 2395,6
2497,9 1824,5 1211,7 938,6 815,4 726,7
Kapitał zakładowy 6,0
6,0 5,3 4,9 4,5 4,5 4,5
Liczba akcji (szt.) 23 994 982 23 994 982 21 373 639 19 720 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda (zł/akcje)
0
 0 0
 0 0,22 0 0

Dane finansowe do pobrania: