Strategia rozwoju

Kluczowe cele strategiczne
na lata 2021-2024.

Cele podstawowe

1

W konsekwencji przekroczenie poziomu 800 mln EUR na koniec 2024 r.

2

Potrojenie wartości EBITDA z wyłączeniem aktualizacji wyceny do poziomu ok. 67 mln EUR w 2024 r.

3

W zrost organiczny na poziomie ok. 35% rocznie

Featured image

Aby osiągnąć wskazane cele strategiczne, konieczne będzie poniesienie przez MLPG nakładów inwestycyjnych w wysokości około 150 mln – 250 mln EUR rocznie w zakup gruntów i budowę nowych obiektów.

Nakłady będą finansowane ze środków pochodzących z kredytów bankowych, korporacyjnych instrumentów dłużnych oraz emisji ok. 2 600 000 nowych akcji (planowany termin emisji to 2022 r.).

Featured image

MLPG będzie utrzymywać wskaźnik LTV na poziomie nieprzekraczającym 50%

MLPG będzie nadal realizować obecną strategię „build and hold”, utrzymując wskaźnik LTV poniżej 50%

Cele dodatkowe

1

Budowanie skali ekonomicznej na obecnych rynkach strategicznych – w Polsce, Niemczech, Austrii i Rumunii – poprzez realizację projektów z zakresu logistyki miejskiej i obiektów typu big-box.

2

Analizy i inwestowanie w nowe potencjalne rynki, odpowiadające na potrzeby najemców oraz rozwój handlu elektronicznego.

3

Utrzymywanie wskaźnika najmu na stabilnym poziomie, wynoszącym średnio ok. 95% obecnego portfela ogółem, z udziałem budowy na zasadach spekulacyjnych na poziomie do 20 tys. m2 na projekt

4

Zwiększenie rocznego poziomu zawieranych umów najmu ze 125 tys. m2 do 250 tys. m2 rocznie.

5

Pozyskanie nowych działek pod zabudowę na obecnych i nowych rynkach

6

Dalsza realizacja projektów typu big-box, przede wszystkim w odpowiedzi na rozwój handlu elektronicznego oraz na potrzeby klientów z sektora przemysłu lekkiego w związku z rosnącym popytem, spowodowanym np. przenoszeniem produkcji z Azji do Europy

7

Koncentracja na projektach z zakresu logistyki miejskiej jako produkcie o wysokim potencjale wzrostu – odpowiadanie na potrzeby wynikające z ewolucji handlu detalicznego (e-commerce) poprzez oferowanie: mniejszych magazynów, o powierzchni poniżej 5000 m2, zlokalizowanych w obrębie lub w pobliżu miast, z łatwym dostępem do siły roboczej i transportu publicznego

- różnorodne sposoby wykorzystania: obsługa ostatniego etapu dostaw, lekkie linie montażowe, centra danych, punkty dystrybucji dla sprzedawców detalicznych (internetowych i tradycyjnych), firm dostarczających przesyłki, małych przedsiębiorstw i hurtowników

- spodziewany wzrost zapotrzebowania, napędzany rozwojem gospodarki cyfrowej

- mniejsza konkurencja cenowa i wyższe zyski

- mniejsze magazyny są bardziej akceptowane przez władze lokalne w porównaniu z obiektami typu big-box, ponieważ są obsługiwane przez mniejsze samochody ciężarowe i zapewniają więcej możliwości zatrudnienia dla pracowników umysłowych i fizycznych

- budowa obiektów na zasadach spekulacyjnych to konieczny element strategii

8

Wzrost czynszów w związku z przedłużaniem obowiązujących umów najmu

9

Tworzenie wartości poprzez ponowne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych (np. UNNA, Schwaltmal, Gelsenkirchen, Idstein, Poznań)

10

Sprzedaż projektów BTS jako źródło dodatkowego kapitału własnego

11

Budowanie jakości aktywów klasy A z mocnym akcentem na zrównoważony rozwój: planowane uzyskanie dla 80% powierzchni certyfikatów BREEAM Excellent lub Very Good / DGNB Gold lub Platinum (Niemcy i Austria) oraz zerowej emisji CO2 w terminie od dwóch do trzech lat

Cele dodatkowe

Image

Znaczący wzrost wartości aktywów netto na rynku Niemiec i Austrii w 2022 r. ma źródło w realizacji projektów przygotowanych w latach 2019/2020.

Image

Wzrost przychodów z najmu wynika z zawarcia nowych umów najmu, wyższych stawek czynszu w przedłużanych umowach oraz utrzymywania wskaźnika retencji na poziomie 99%.

Image
Land Construction expanses

Wzrost jednostkowych kosztów budowy jest odzwierciedlony we wzroście czynszów.

Image

Wzrost wartości FFO związany jest z rozbudową portfela oraz stałym spadkiem kosztów finansowych w wyniku refinansowania portfela.

Image

Podstawowe cele dla instalacji fotowoltaicznych

2022

Polska

 • Do końca 2022 r. realizacja instalacji o łącznej mocy ok. 6,3 MWp w 11 parkach MLP (14 tys. jednostek paneli), na dachach o powierzchni 100 tys. m2
 • Przewidywane przychody w wysokości ok. 910 tys. EUR

Niemcy i Austria

 • MLP Business Park Berlin 750 kWp
 • Przewidywane przychody: 60 tys. EUR
 • MLP Unna 650 kWp
 • MLP Business Park Wien 700 kWp
 • Przewidywane przychody w wysokości ok. 100 tys. EUR
2023
 • Realizacja instalacji o łącznej mocy 8 MWp w obecnych i nowych parkach MLP, na dachach o powierzchni 150 tys. m2
 • Przewidywane przychody w wysokości ok. 1700 tys. EUR
2024
 • Przewidywane instalacje w nowych parkach w Polsce: 3MWp
 • Przewidywane przychody w wysokości ok. 430 tys. EUR
 • Przewidywane instalacje w nowych parkach w Niemczech: 2MWp
 • Przewidywane przychody: 130 tys. EUR
 • Przewidywane przychody w wysokości ok. 2605 tys. EUR rocznie
Image

Zastrzeżenie

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”, „Emitent”) jako informacja publiczna dotycząca strategii spółki, przyjętej przez zarząd Spółki w dniu 17 listopada 2021 r.

Niniejsza prezentacja nie stanowi, w całości ani w części, oferty sprzedaży, zachęty ani zaproszenia do nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani też zachęty do nawiązania współpracy w zakresie inwestycji, i nie powinna być interpretowana jako taka oferta, zachęta lub zaproszenie. Żadna część niniejszej prezentacji ani fakt jej udostępniania nie będzie stanowić podstawy jakichkolwiek umów, zobowiązań lub decyzji inwestycyjnych i nie należy na nich polegać w związku z zawieraniem umów bądź podejmowaniem zobowiązań lub decyzji inwestycyjnych.

Dane rynkowe i niektóre dane ekonomiczne lub sektorowe oraz dotyczące ich stwierdzenia zawarte w niniejszej prezentacji w odniesieniu do pozycji Spółki i jej podmiotów zależnych („Grupa”) w sektorze zostały oszacowane i opracowane na podstawie założeń, które zarząd Spółki uważa za racjonalne, własnych analiz, jak również badań lub analiz przeprowadzonych przez osoby trzecie lub informacji pochodzących z publicznie dostępnych źródeł, publikacji branżowych lub ogólnych.

Informacje zawarte w niniejszej prezentacji, które pochodzą z publikacji zewnętrznych lub publicznie dostępnych informacji udostępnianych przez organy administracji publicznej, nie zostały poddane niezależnej weryfikacji. Nie składa się żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, co do wiarygodności, zgodności ze stanem faktycznym, kompletności lub poprawności takich informacji lub opinii zawartych w niniejszej prezentacji i nie należy polegać na żadnych takich oświadczeniach lub zapewnieniach. Niniejsza prezentacja nie ma na celu zastąpienia niezależnej oceny sytuacji. Ani Spółka, ani żaden z jej podmiotów powiązanych, doradców lub przedstawicieli nie ponosi odpowiedzialności (z tytułu zaniedbania lub z innego tytułu) za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści bądź powstałe w związku z prezentacją.

Akcje Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act ) z 1933 r. z późn. zm., a zatem nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych. Dalsze udostępnianie niniejszej prezentacji i związanych z nią informacji może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych krajach. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.

Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji w zakresie decyzji inwestycyjnej (niezależnie od treści takiej decyzji) odnoszącej się do inwestycji w jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki.

Niniejsza prezentacja ma na celu przedstawienie oczekiwań zarządu Spółki co do przyszłego rozwoju działalności Grupy oraz strategicznych celów biznesowych i finansowych, które Grupa zamierza osiągnąć. W związku z tym prezentacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia te zawierają słowa takie, jak: „przewidywać”, „uważać”, „zamierzać”, „szacować”, „spodziewać się” oraz słowa o podobnym znaczeniu. Wszystkie zawarte w niniejszej prezentacji stwierdzenia inne niż stwierdzenia dotyczące zaistniałych faktów, w tym m.in. stwierdzenia dotyczące sytuacji finansowej Spółki, strategii biznesowej, planów i celów kierownictwa dotyczących przyszłej działalności Grupy, są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie mogą być kwalifikowane jako „zgodne z prawdą” lub „niezgodne z prawdą”, ponieważ nie odnoszą się do rzeczywistych faktów, lecz do obarczonej niepewnością działalności deweloperskiej Grupy w przyszłości, jak również przyszłego otoczenia biznesowego, które będzie miało wpływ na działalność Grupy i które będzie weryfikowało lub podważało założenia przyjęte przez zarząd Spółki przy określaniu strategii Grupy. W przyszłości może wystąpić szereg znanych i nieznanych czynników ryzyka, czynników niepewności i innych istotnych czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki, poziom działalności i cele Grupy oraz spowodować, że będą się one istotnie różnić od oczekiwanych przyszłych wyników wyrażonych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte są na szeregu założeń w zakresie obecnych i przyszłych strategii Grupy oraz otoczenia, w którym Grupa będzie funkcjonować w przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zostały sformułowane w dobrej wierze i zgodnie z założeniami aktualnymi na dzień sporządzenia niniejszej prezentacji. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej prezentacji w wypadku zmiany oczekiwań Spółki co do przyszłości lub w wypadku zmiany zdarzeń, warunków lub innych okoliczności, na których oparte są stwierdzenia dotyczące przyszłości.

Spółka zastrzega, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i że rzeczywista sytuacja finansowa, strategia biznesowa, plany i zamierzenia zarządu w odniesieniu do przyszłej działalności Grupy mogą się istotnie różnić od tych wskazanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej prezentacji. Ponadto, nawet jeżeli przyszła sytuacja finansowa Spółki, strategia biznesowa, plany i zamierzenia kierownictwa dotyczące przyszłej działalności Grupy będą zgodne ze stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości zawartymi w niniejszej prezentacji, nie należy traktować osiągnięcia tych wyników jako wyznacznika wyników w przyszłych okresach. Z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z właściwych standardów sprawozdawczości, Spółka nie zobowiązuje się do korygowania, potwierdzania ani publikowania aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości w związku z jakimikolwiek zmianami, które nastąpią po dacie niniejszej prezentacji.

W prezentacji celów strategicznych przyjęto kurs wymiany w przedziale 1 EUR = 4,50 – 4,60 PLN.

Informacje i opinie zawarte w niniejszej prezentacji zostały sporządzone na dzień niniejszej prezentacji i mogą ulegać zmianom, o których Spółka nie będzie informować.

Założenia nie uwzględniają wypłaty dywidendy. Ewentualna wypłata dywidendy będzie wymagała zwiększenia wielkości emisji lub ograniczenia inwestycji.

Nie brano pod uwagę konsekwencji planowanych przez polski rząd zmian w prawie podatkowym pod nazwą „Polski Nowy Ład”, ponieważ zmiany te są w chwili obecnej przedmiotem dalszych dyskusji i modyfikacji i w związku z tym są trudne do przewidzenia.

MLP zakłada również, że Polska pozostanie w Unii Europejskiej, nie zostaną na nią nałożone żadne sankcje gospodarcze oraz że Polska pozostanie częścią strefy Schengen.