Struktura akcjonariatu

Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Cajamarca Holland B.V. posiadająca 10 242 726 akcji, stanowiące 47,92% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 47,92% ogólnej liczby i głosów na Walnym Zgromadzeniu. Cajamarca Holland B.V. jest spółką prawa holenderskiego prowadzącą działalność deweloperską.

Jednostką dominującą Grupy najwyższego szczebla jest Israel Land Development Company Ltd. (z siedzibą w Tel Awiwie, w Izraelu), której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 21.373.639 akcji, w tym:

  • 11.440.000 akcji serii A,
  • 3.654.379 akcji serii B.
  • 3.018.876 akcji serii C.
  • 1.607.000 akcji serii D
  • 1.653.384 akcji serii E

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,25 zł.

Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale (%) Liczba głosów (szt.) Udział w głosach (%)
Cajamarca Holland B.V. 10 242 726 47,92 10 242 726 47,92
Thesinger Limited 1 771 320 8,29 1 771 320 8,29
ILDC 1 933 519 9,05 1 933 519 9,05
MetLife OFE 1 656 022 7,75 1 656 022 7,75
Gracecup Trading Limited 641 558 3,00 641 558 3,00
Miro LTD. 552 170 2,58 552 170 2,58
Shimshon Marfogel 149 155 0,70 149 155 0,70
Oded Setter 1 480 0,01 1 480 0,01
Pozostali 4 425 734 20,70 4 425 7344 20,70
Ogółem 21 373 639 100 21 373 639 100

 

SKŁAD AKCJONARIATU(%)

udział w kapitale zakładowym zapewniający taką samą liczbę głosów na WZA