Struktura akcjonariatu

Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Cajamarca Holland B.V. posiadająca 10 242 726 akcji, stanowiące 51,94% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 51,94% ogólnej liczby i głosów na Walnym Zgromadzeniu. Cajamarca Holland B.V. jest spółką prawa holenderskiego prowadzącą działalność deweloperską.

Jednostką dominującą Grupy najwyższego szczebla jest Israel Land Development Company Ltd. (z siedzibą w Tel Awiwie, w Izraelu), której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 19.720.255 akcji, w tym:

  • 11.440.000 akcji serii A,
  • 3.654.379 akcji serii B.
  • 3.018.876 akcji serii C.
  • 1.607.000 akcji serii D

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,25 zł.

Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale (%) Liczba głosów (szt.) Udział w głosach (%)
Cajamarca Holland B.V. 10 242 726 51,94 10 242 726 51,94
Thesinger Limited 1 771 320 8,98 1 771 320 8,98
Gracecup Trading Limited 641 558 3,25 641 558 3,25
Miro B.V. 452 955 2,30 452 955 2,30
Shimshon Marfogel 149 155 0,76 149 155 0,76
Miro LTD. 99 170 0,50 99 170 0,50
ILDC 652 019 3,31 652 019 3,31
Pozostali 5 711 352 28,96 5 711 352 28,96
Ogółem 19 720 255 100 19 720 255 100

 

SKŁAD AKCJONARIATU(%)

udział w kapitale zakładowym zapewniający taką samą liczbę głosów na WZA