Struktura akcjonariatu

Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Cajamarca Holland B.V. posiadająca 10 242 726 akcji, stanowiące 47,92% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 47,92% ogólnej liczby i głosów na Walnym Zgromadzeniu. Cajamarca Holland B.V. jest spółką prawa holenderskiego prowadzącą działalność deweloperską.

Jednostką dominującą Grupy najwyższego szczebla jest Israel Land Development Company Ltd. (z siedzibą w Tel Awiwie, w Izraelu), której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 21.373.639 akcji, w tym:

  • 11.440.000 akcji serii A,
  • 3.654.379 akcji serii B.
  • 3.018.876 akcji serii C.
  • 1.607.000 akcji serii D
  • 1.653.384 akcji serii E

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,25 zł.

Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale (%) Liczba głosów (szt.) Udział w głosach (%)
Cajamarca Holland B.V. 10 242 726 47,92 10 242 726 47,92
Thesinger Limited 1 771 320 8,29 1 771 320 8,29
ILDC 1 933 619 9,05 1 933 619 9,05
MetLife OFE 1 656 022 7,75 1 656 022 7,75
Gracecup Trading Limited 641 558 3,00 641 558 3,00
Miro B.V. 452 955 2,12 452 955 2,12
Miro LTD. 99 170 0,46 99 170 0,46
Shimshon Marfogel 149 155 0,70 149 155 0,70
Pozostali 4 426 794 20,71 4 426 794 20,71
Ogółem 21 373 639 100 21 373 639 100

 

SKŁAD AKCJONARIATU(%)

udział w kapitale zakładowym zapewniający taką samą liczbę głosów na WZA