Dane finansowe

MLP Group osiągnęło ponad 480 mln zł zysku netto

Grupa Kapitałowa MLP Group utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową, co potwierdzają opublikowane wyniki za 2021 rok. W minionym roku Grupa powiększyła wartość aktywów netto (NAV) o 51% do poziomu 1,82 mld zł. Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 46% do około 3,4 mld zł. Skonsolidowane przychody z tytułu umów najmu (tj. podstawowej działalności Grupy) wyniosły 196 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu r./r. o prawie 15%. Grupa wypracowała 632,3 mln zł zysku na działalności operacyjnej, czyli o 112% więcej niż rok wcześniej.  Jednocześnie niemalże potroiła wynik netto do 480,5 mln zł.

W 2021 r. Grupa prowadziła realizację projektów o łącznej powierzchni ponad 310 tys. m2. W trakcie budowy i w przygotowaniu pozostawało ponad 210 tys. m2. W minionym roku wynajętych zostało łącznie blisko 310 tys. m2 powierzchni magazynowej, co jest wynikiem lepszym o około 50% niż w roku poprzedni roku. Dodatkowo, w pierwszych miesiącach 2022 roku obserwujemy na wszystkich rynkach dużą aktywność najemców. MLP Group na koniec grudnia 2021 r. posiadało blisko 1 mln m2 powierzchni magazynowej. Poziom pustostanów w ramach istniejących obiektów pozostawał na bardzo niskim poziomie poniżej 3%. Grupa ma zawartych szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane kolejne parki logistyczne w Polsce i na terenie Zachodniej Europy. Bazując na posiadanych i objętych rezerwacją gruntach MLP Group ma zabezpieczony potencjał rozwoju na kolejne około 1 mln m2, a powierzchnia gruntów objętych rezerwacją sięga około 150 ha.

 

 

Podstawowe wskaźniki finansowe (2021)

  • Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 239,5%
  • Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące) 1,38
  • Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) 51,8%
  • Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (zysk netto/aktywa ogółem) 12,7%
  • Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) (zysk netto/kapitał własny) 26,3%

 

 

MLP Group podstawowe dane finansowe (mln zł)
W mln złotych 2017 2018 2019 2020 2021
Przychody 103,8 141,5 140,0 190,7
200,6
Wynik z aktualizacji
nieruchomości inwestycyjnych
8,6 88,7 120,8 213,3
540,3
Koszt sprzedaży i ogólnego zarządu (56) (78,9) (77,7) (108,1)
(108,3)
Wynik operacyjny 55,2 151,1 180,0 297,8
632,3
Wynik netto 47,3 92,4 129,4 170,4
480,5
Aktywa razem 1358,4 1663 2074 2683
3786
Zobowiązania długoterminowe 569,2 762,4 971,1 1374,7
1722,4
Zobowiązania krótkoterminowe 62,5 85,6 164,4 96,4
238,7
Kapitał własny 726,7 815,4 938,6 1211,7
1824,5
Kapitał zakładowy 4,5 4,5 4,5 4,9
5,3
Liczba akcji (szt.) 18113255 18113255 18113255 19720255
21373639
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda (zł/akcje)
0 0 0,22

Plik XLS z danymi finansowymi (do pobrania)