Dane finansowe

MLP Group osiągnęło w 2020 r. ponad 170 mln zł zysku netto

Grupa Kapitałowa MLP Group utrzymuje dobrą kondycję finansową. W minionym roku zwiększyła o 29% wartość aktywów netto (NAV) do poziomu 1,21 mld zł. Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła również o 29% do 2,33 mld zł. W minionym roku Grupa wypracowała 170,4 mln zł zysku netto, czyli o 32% więcej niż w poprzednim roku. Z kolei skonsolidowane przychody wyniosły 190,7 mln zł i były o 36% wyższe niż rok wcześniej. Uwzględniając jedynie przychody uzyskane z czynszów z najmu, które są głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej, w 2020 roku Grupa osiągnęła 23,9% wzrost w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

MLP Group w 2020 r. realizowało oraz miało w przygotowaniu projekty o łącznej powierzchni ponad 241 tys. m2. W efekcie na koniec minionego roku Grupa dysponowała ponad 715 tys. m2 gotowej powierzchni magazynowej. Uwzględniając również projekty w trakcie budowy i w przygotowaniu oferowała łącznie blisko 860 tys. m2 nowoczesnych powierzchni. Grupa utrzymywała jednocześnie bank ziemi w ramach którego docelowa powierzchnia do zabudowy sięga blisko 1,29 mln m2. Dodatkowo Grupa posiada szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne w Polsce (m.in. Stryków, Pruszków, Poznań), w Niemczech (m.in. Gelsenkirchen, Kolonia, Frankfurt nad Menem, Lipsk) i w Austrii.

 

Podstawowe wskaźniki finansowe (2020)

  • Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 89,3%
  • Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące) 3,01
  • Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) 54,8%
  • Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (zysk netto/aktywa ogółem) 6,4%
  • Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) (zysk netto/kapitał własny) 14,1%

 

MLP Group podstawowe dane finansowe (mln zł)
W mln złotych 2016 2017 2018 2019 2020
Przychody 101,0 103,8 141,5 140,0 190,7
Wynik z aktualizacji
nieruchomości inwestycyjnych
58,3 8,6 88,7 120,8 213,3
Koszt sprzedaży i ogólnego zarządu (54,7) (56) (78,9) (77,7) (108,1)
Wynik operacyjny 102,4 55,2 151,1 180,0 297,8
Wynik netto 66,4 47,3 92,4 129,4 170,4
Aktywa razem 1178,0 1358,4 1663 2074 2683
Zobowiązania długoterminowe 435,1 569,2 762,4 971,1 1374,7
Zobowiązania krótkoterminowe 67,1 62,5 85,6 164,4 96,4
Kapitał własny 675,7 726,7 815,4 938,6 1211,7
Kapitał zakładowy 4,5 4,5 4,5 4,5 4,9
Liczba akcji (szt.) 18113255 18113255 18113255 18113255 19720255
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda (zł/akcje)
2,3 0 0 0,22

Plik XLS z danymi finansowymi (do pobrania)