Dane finansowe

MLP Group wypracowało w 3 kwartale br. 28,2 mln zł zysku netto wobec 40,6 mln zł rok wcześniej

W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku MLP Group osiągnęło 136,4 mln zł przychodów, czyli o 34% więcej niż rok wcześniej. W omawianym okresie zanotowało jednocześnie zysk netto na poziomie 149,3 mln zł (+53% r./r.). W samym trzecim kwartale Grupa wykazała 28,2 mln zł zysku netto, przy obrotach wynoszących 52,3 mln zł. Dla porównania w analogicznym okresie poprzedniego roku miała 40,6 mln zł zysku netto oraz 34,7 mln zł obrotów. MLP Group na koniec września 2020 r. posiadało kapitały własne (aktywa netto) o wartości 1,08 mld zł, czyli o 15% wyższe niż wartości wykazane na koniec 2019 roku. Z kolei wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 23% do 2,23 mld zł.

Przez pierwszych dziewięć miesięcy br. Grupa zawarła nowe umowy najmu łącznie na ponad 93 tys. m2 powierzchni. W efekcie na koniec września br. powierzchnia wynajęta (uwzględniająca także projekty w trakcie budowy i w planach) wzrosła do około 800 tys. m2. Na koniec trzeciego kwartału w budowie i przygotowaniu pozostawało blisko 90 tys. m2. Łączny potencjał zabudowy na posiadanych gruntach wynosi obecnie blisko 1,3 mln m2. MLP Group posiada działki i szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne w Polsce, Niemczech i Austrii.

 

Podstawowe wskaźniki finansowe (2019)

  • Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 92,4%
  • Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące) 1,43
  • Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) 54,7%
  • Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (zysk netto/aktywa ogółem) 6,2%
  • Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) (zysk netto/kapitał własny) 13,8%

 

MLP Group podstawowe dane finansowe (mln zł)
W mln złotych 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody 102,1 101,0 103,8 141,5 140,0
Wynik z aktualizacji
nieruchomości inwestycyjnych
19,7 58,3 8,6 88,7 120,8
Koszt sprzedaży i ogólnego zarządu (42,9) (54,7) (56) (78,9) (77,7)
Wynik operacyjny 81,5 102,4 55,2 151,1 180,0
Wynik netto 74,6 66,4 47,3 92,4 129,4
Aktywa razem 1126,2 1178,0 1358,4 1663 2074
Zobowiązania długoterminowe 403,7 435,1 569,2 762,4 971,1
Zobowiązania krótkoterminowe 75,1 67,1 62,5 85,6 164,4
Kapitał własny 647,4 675,7 726,7 815,4 938,6
Kapitał zakładowy 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Liczba akcji (szt.) 18113255 18113255 18113255 18113255 18113255
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda (zł/akcje)
2,3 2,3 0 0 0,22

Plik XLS z danymi finansowymi (do pobrania)